27 julho 2010

BARÓMETRO/NV  Até 3 de agosto

Uma apreciação geral da ação diplomática portuguesa, do mau cá em baixo ao muito bom lá em cima. A consulta está ativada, cliquem, cliquem que dos cliques alguma coisa fica.

Sem comentários: